EHV/HV ShutDowns

SNo Shutdown
(from Date)
Shutdown
(To Date)
Town Name Name Of Station Name Of Feeder Area Affected from Time(A.M) To Time(P.M)
   1  25-02-2024  25-02-2024  Mandi 33/11 KV S/Stn.Samkhetar (Mandi)  11 KV Mangwain Feeder,11 KV Seri Feeder,11 kV Samkhetar Feeder,11 KV Jail Road Feeder,11 KV Local/Hospital Feeder  Main Mandi Town 10:00 05:00
   2  23-02-2024  23-02-2024  Mandi 33/11 KV S/Stn Saulikhad  2x5 MVA ,33/11 kV S/Stn.Saulikhad(11 KV Saulikhad Feeder,11 KV Gutkar Feeder,11 KV Majhwar Feeder,11KV Bhiuli & 11 KV Paddal)   Saulikhad,Industrial Area -I,II,III,Gutkar,Kehnwal,Behna,Majhwar,duder,Lower Bhiuli,Paddal 09:00 06:00
   3  03-12-2023  03-12-2023  Kullu 1x3.15 MVA+2x10 MVA 33/11 KV S/Stn.Kullu  33 KV Feeder:Bajaura-Kullu,Bhunter -Kullu & Fojal-Kullu 11KV Feeder:Dhalpur-Ist,Dhalpur-2nd,Sarwari,Akhara,Ganhinagar,Babeli,Seobagh,Lagvalley,Lis Kharahal   Kullu town alongwith rural area of Kullu 10:00 05:00
   4  08-11-2023  08-11-2023  Mandi 33/22 KV 2x6.3 MVA S/Stn.Saigloo  33 KV Saigloo Feeder(Bijni to Saigloo)  Saigloo ,Kotli,Gokhra,Bir,Bhargaon,karkoh,talyahar 10:00 06:00
   5  06-11-2023  07-11-2023  Kullu 33/11 S/Stn.Thalout  33 KV Bajaura Thalout Ckt-II, 33 KV Pandoh Thalout  Aut,Thalout,banjar,Bailichowki,Larji,Sainj,Jibhi,Gushaini,Thachi,Gadagushain,Sudhrani,etc 10:00 05:00
   6  17-10-2023  17-10-2023  Mandi 33/11 KV S/Stn.Khudla  11 KV Sulpur Bahi Feeder,11 KV Sarkaghat Feeder,11 KV Smaila Feeder,11 KV Baldwara Feeder  Khudla,Ghatta,Radda,Bhambla,Dhalwan Sulpur,Smaila,Dhurkhadi,Kot,Barot,Baldwara,Nagrota & nearby villages 09:00 05:00
   7  12-10-2023  12-10-2023  Kullu 33/11 KV S/Stn.Sainj  11 KV Feeder under 33/11 KV S/Sn.Sainj & Banjar & Bahu  Sainj-Raila-Velly ,Salward,Sangard,Neuli,Sainsar,Deon,Banjar,Balichowki,Jibbi 10:00 05:00
   8  12-10-2023  12-10-2023  Bilaspur 220/132/33 KV S/Stn.Kangoo  Kangoo Kandraur Feeder  Whole area of ESD Kandraur,ESD Jhandutta,ESDTalai,ESD Berthin,ESD No.I Ghumarwin 09:00 05:00
   9  12-10-2023  12-10-2023  Bilaspur 220/132/33 KV S/Stn.kangoo  11 KV Panjgain Ghagus Feeder  11 KV Panjgain Ghagus Beri & Barmana & Dhar Solar Plant 10:30 02:30
   10  10-10-2023  10-10-2023  Hamirpur 33/11 KV ,2x3.15 MVA S/Stn.Galore  11 KV Kangoo Feeder,11 KV Phlahal Feeder,11 KV Dhaned Feeder,11 KV Hareta Feeder,11 KV Galore Feeder  Budhwin, Guriyah,Khas Galore,Hareta Bhallu,PHC Hospital Galore,IPH Schemes,Darbore,Tihri,Phahal,Thappal,Panyali,Bandos,Ree,Lajyana,Lower Hareta,Lahra,Nukel 09:00 05:00
   11  07-10-2023  07-10-2023  Mandi 33/11 KV S/Stn.Chauntra  33 KV Bassi Baijnath Feeder  Chauntra,Lower Chauntra,Kohra,Sainthal,Sukhbag,Passal,Raja,Kholi,Tramat,Chaugan,Ladruhin.Bhagehar,Gallo,Dhelu,Yora,Banad etc 09:00 06:00
   12  04-10-2023  04-10-2023  Bilaspur 220/132/33 KV S/Stn.Kangoo  -Nil-  All area of Electrical Section Namhol.i.e Namhol,chhakoh,Jukhala & Bhrampukhar Feeders 01:00 04:00
   13  04-10-2023  04-10-2023  Mandi 33/11 KV ,2x1.6 MVA S.Stn.Ninu Nala (Garsa)  33 KV Garsa Feeder ,11 KV Diar Feeder,11 KV Shilagarh Feeder  Garsa,Hawai,Premnagar,Pingrang,Lower Najan,Hawai,Thela & Surrounding areas 10:00 05:00
   14  01-10-2023  01-10-2023  Hamirpur 33/11 KV Substation Sujanpur  33 KV S/Stn. Sujanpur,11 KV Sujanpur Local,11KV Tihra,11 KV Jangel Beri,11 KV Patlander  Sujanpur Tihra,Patlander,Darla Baleth,Chrot,Doli,Chamyana,Tikri 09:00 05:00
   15  29-09-2023  25-09-2023  Hamirpur 33/11KV,2X3.15 MVA Sub-Station Rangas  11 KV Balduhak-Josapper Feeder,11 KV Rail Feeder,11 KV Kangoo Dangri Feeder  Rangas Market,Jolsapper,Sohani,Sankar,Sorad,Niaty,Jandali,Gujran,Bhaloon,Ratial,Trisha Bed College,Tarkedi,Plassi,Kandrola,Khaled,jangal,Balduhak 08:30 05:00
   16  09-08-2023  09-08-2023  Dharmashala 33/11 KV S/Stn.Jawalamukhi  11 KV Chambapattan Feeder,11 KV Surani Feeder,11 KV Kohala Feeder,11 KV No.I &II Jawalamukhi Feeder  Balardoo ,Adhwani,Ghallour,Surani,Adhe Di Hatti,Amb,Pathiar,Sapri,Kholla,Chambapattan,Rohara 09:00 08:00
   17  09-08-2023  09-08-2023  Mandi 2x3.15 MVA ,33/22 KV S/Stn.Chunahan  22 KV Chunahan Feeder,22 KV Baggi Feeder,22 KV Ghatta Feeder,22 KV Lohara feeder  Total area of ESD HPSBEL Baggi 09:00 08:00
   18  08-08-2023  09-08-2023  Mandi 33/11 KV S/Stn.Chalanoo (Lad Bharol)  11 KV Bharol Feeder,11KV Pandol Feeder,11 KV Khaddar,11KV Bhagair  Whole area under ESD Lad Bharol 09:00 06:00
   19  25-07-2023  25-07-2023  Mandi 220/132/33 KV EHV S/Stn.  33 KV Kangoo-Slapper Feeder  ESD Slapper Villages,Bayala,Jarol.Harabagh,Chamukha,Chai ka Dora,Slapper,Kangoo,Alsu,Nehar,Harnora,Batwara,Jamthal,Dehar,Trifhalghat,Mandrighat 09:30 05:00
   20  15-07-2023  15-07-2023  Hamirpur 33 KV S/Stn.Bhoranj   33 KV Ladraur-Bhoranj Feeder  -NiL- 09:30 05:00
   21  10-07-2023  10-07-2023  Hamirpur 33 KV S/Stn Bhota  33KV HT Bhota-Naswal feeder  -Nil- 09:00 05:00
   22  29-06-2023  29-06-2023  Shimla 33/11 kV Summerhill  11 KV S. Hill-Kumar House  Kumar House 10:00 05:00
   23  26-06-2023  26-06-2023  Shimla 33/11 kV Bharari  11 KV Bharari Idgah 630 kVA S/stn. Royal Oak  Royal Oak, Lal Bagh, Ekant Niwas, Hotel Green field & Mahavir 10:00 05:00
   24  25-06-2023  25-06-2023  Shimla 33/11 kV Malyana  11 KV Malyana- New Flower dale  New Flower dale, Ellersile, Public Relation Office, Arms Dale Building, Yojana Bhawan Building, Chhotta Shimla Car Parking & surrounding areas. 10:00 05:00
   25  22-06-2023  22-06-2023  Shimla 33/11 kV Malyana  11 KV Malyana-Strawberry  Happy child ,Ankur Day, New Verma Appartment, New Strawberry, Old Strawberry, Ayurvedic Hospital, South Gate Hotel, Telephone Exchange office & Brockhurst. 10:00 05:00
   26  21-06-2023  21-06-2023  Mandi 33/11 KV S/Stn.Tauni Devi  11 KV Tauni Devi-Tikkeri,11KV Tauni devi-Uhal,11KV Tauni Devi-Barin mandir,11 KV Devi-Kot,11KV Tauni Devi-Local Naughin,11KV Tauni Devi-Matlan I,11 KV Tauna Devi-MatlanII  Tikkari,Tauni Devi,Uhal,Barin Mandir,Kalanjari,Naughin,Matlan 10:00 04:00
   27  20-06-2023  20-06-2023  Shimla 33/11 kV Malyana  11 KV Malyana- Old Flower dale  Himuda Colony, Flower dale, Sadhna Ghati, Majitha House, Governor Guest House, Moon International and surrounding areas. 10:00 05:00
   28  20-06-2023  20-06-2023  Shimla 33/11 kV Bharari  11 KV Bharari Idgah 250 kVA S/stn. Tara Hall  Tara Hall School, Hotel Pine View,IB Office, Upper Kaithu Bazar 10:00 05:00
   29  20-06-2023  20-06-2023  Shimla 33/11 kV Idgah  11KV Idgah- DDU  "urban Bank , sadar Thana, Aman Hotel,Laj Bhawan , Sabzi Mandi, Meat Market, Suzi Line and old bakre & Hotel Maha Maya Amar Niwas,Bawa Furniture, Division office, Prestige Hotel. 10:00 05:00
   30  20-06-2023  20-06-2023  Shimla 33/11 kV Taradevi  11 KV Taradevi-H.P. Press  "Sandal Chakkar, Sanchayka, ISBT, Reliance Jio Tutikandi, lower Tutikandi, Rirka , Janta Store and surrounding area. 10:00 05:00
   31  20-06-2023  20-06-2023  Mandi 33/11 KV S/Stn.Rakhota  -Nil-  G.P.Bhadewar,G.P. Marsean,G.P Ghar,G.P. Gehra,G.P.Samsoh,G.P.Thona,G.P.Tikkar,G.P.Jamni,G.P.Rakhota,G.P.Gaunta,G.P.Khahan 09:00 05:00
   32  20-06-2023  20-06-2023  Mandi 220/132/33 KV S/Stn.kangoo Ckt-1&2 Kangoo Kandrour  33 KV Kangoo Kandrour Ckt No.1&2  Whole area under ESD Kandrour,ESD Jhandutta,ESD Talai,ESD Berthin,Partly ESD No.1 Ghumarwin & ESD Bharari etc 09:00 05:00
   33  19-06-2023  19-06-2023  Shimla 33/11 kV Bharari  11 KV Bharari - Board colony  Board Colony, Raja Kelty & surrounding areas. 10:00 05:00
   34  19-06-2023  19-06-2023  Mandi 220/132/33 KV S/Stn.kangoo Ckt-1&2   33KV Ckt-1&2  Whole area under ESD Kandrour,ESD Jhandutta,ESD Talai,ESD Berthin,Partly ESD Ghumarwin No-1& ESD Bharai etc 09:00 05:00
   35  18-06-2023  18-06-2023  Shimla 33/11 kV Summerhill  11 KV S. Hill-New Boys Hostel  News Boys Hostel, Co. Op. Bank, Lower & Middle Sangti, Shiv Mandir, Upper Sanog, UIIT, Girls hostel, Charatine and surrounding area. 10:00 05:00
   36  18-06-2023  18-06-2023  Shimla 33/11 kV Summerhill  11 KV S. Hill-AIR  IIAS, Peterhoff, Willy’s Park, AIR, Museum, Yarrows, AVA Lodge, Kotshera Area, Rock House ,FM, Chaura Maidan. 10:00 05:00
   37  18-06-2023  18-06-2023  Shimla 33/11 kV Khallini  11 KV Khalini-Alu Park  Alu Park Area, Khalini Bazar, Nigam Vihar, Nirman Bhawan, Tallland, Dandaian, KNH, High Court & Surrounding area . 10:00 05:00
   38  17-06-2023  17-06-2023  Shimla 33/11 kV Summerhill  11 KV S. Hill-Kennedy House  Nabha, Upper & Lower Phagli, Ram Nagar and surrounding area. 10:00 05:00
   39  17-06-2023  17-06-2023  Shimla 33/11 kV Khallini  "11 KV Khalini-Kanlog  Upper Kanlog, Lower Kanlog, CPRI Colony, Kalyana, CPRI office & Surrounding area. 10:00 05:00
   40  17-06-2023  17-06-2023  Shimla 33/11 kV Sanjauli  11 KV Sanjauli St. Beads Feeder  Engine Ghar, Indus, St. Bedes, Eagle mount hotel,Rockey knob, Local Bus-stand, & surrounding areas. 10:00 05:00
   41  17-06-2023  17-06-2023  Shimla 33/11 kV Bharari  11 KV Bharari- Barmu  Nihari, Badfur, China, Barmu & Surrounding area. 10:00 05:00
   42  16-06-2023  17-06-2023  Mandi 33/11 KV S/Stn.kangoo  33KV Ckt.No.II Kangoo to Jabli  -Nil- 09:00 05:00
   43  15-06-2023  15-06-2023  Shimla 33/11 kV Bharari  11 KV Bharari Idgah 250 kVA S/stn. Chitkara Park  Chitkara Park, Adda Villa, PHC, Rose Cottage. 10:00 05:00
   44  14-06-2023  14-06-2023  Shimla 33/11 kV Khallini  11 KV Khalini- Palika  "Idea Office, Palika Bhawan, Dyreton Estate, Verma Appraments, Himland & surrounding areas. 10:00 05:00
   45  14-06-2023  14-06-2023  Shimla 33/11 kV Bharari  11 KV Bharari - Walker  "Oxygen Plant , Walker Hospital, Bothwell, Nursing Hostel, Cancer Hospital &surrounding areas. 10:00 05:00
   46  14-06-2023  14-06-2023  Shimla -Nil-  2X630 KVA Shopping Complex  Lower Bazar, DCM to Lower Bazar Tunnel, anaj mandi , Middle Bazar, Jain Hall. 10:00 05:00
   47  13-06-2023  13-06-2023  Shimla 33/11 kV Bharari  11 KV Bharari Idgah 250 kVA S/stn. Annandale Chowk.  Annadale Chowk , Kyola Bhawan, Army PT School. 10:00 05:00
   48  12-06-2023  12-06-2023  Shimla 33/11 kV Summerhill  11 KV Totu-Summer Hill-Doordarshan.  Hotel Shimla Heaven, Kamna Hills & Doordarshan and surrounding area. 10:00 05:00
   49  12-06-2023  12-06-2023  Shimla 66/11 kV Totu  11 KV Totu-Chakkar  Kamna Devi, Upper Chakkar, Forest Colony & BJP Office, Ghora chowki, Barrier, Vill Baag, Dargah, Kachighati, CPWD Colony, Boileauganj Market, Mental hospital, Dhingra estate and surrounding area. 10:00 05:00
   50  12-06-2023  12-06-2023  Shimla 33/11 kV Bharari  11 KV Bharari- Bharari  Lower Bharari, Bharari Bazar,Bhalla apartment, Police line, Loret School, Kelty ,Matteni,Hanuman Mandir & Surrounding areas. 10:00 05:00
   51  12-06-2023  12-06-2023  Shimla 33/11 kV Idgah  11 KV Idgah-Co operative Bank  "Galley No.-3 to Dominos,SBI,LIC,IDBI,IB,J&k Bank Gaiety Theater, Trishool, Ashiana, Guffa Restaurent D.C residence, Lakkar Bazar, old & new PD complex, Regal Build., Galley No.7,8 to Khadi Ashram, Loveena, Press club, Tara Hospital State Library, Church, Myur Hotel, Ridge view Hotel, Brew estate, Ritz build. Shere Punjab to lift, Shere Punjab to DCM lower bazar P.C Chamber to City channel, Hotel Doger to Shivalik & wood land Hotel, Daizy Bank, Hotel Mahman to naish Villa, lower Jakhu, Holly lodge, 16Dainik Jagran, Punjab Kesri. 10:00 05:00
   52  11-06-2023  11-06-2023  Shimla 33/11 kV Summerhill  11 KV S. Hill-Teachers House  Teacher House, Audit Colony, Andhri, Old S/Hill, Science Block, HPU, IMS HPU, Bombay House, May Villa, S/Hill Bazar, Ganga market, Gahan, MI ROOM, Boileauganj and surrounding area. 10:00 05:00
   53  11-06-2023  11-06-2023  Shimla 33/11 kV Khallini  "11 KV Khalini-Bamloe.  Raj veer motors, Old High Court, Marina hotel, New high court, Hotel Clarks, WillowBank Hotel, Jakhoo Ropeway, Metro pole Hotel, CPWD Colony, Bamloe, HPTDC Lift, M.C Building Car Parking lift & Surrounding areas. 10:00 05:00
   54  10-06-2023  10-06-2023  Shimla 33/11 kV Taradevi  11 KV Taradevi-Barrier  Himfed Building, ENC Building, Govt. Press, Dogra Lodge, AG Colony CM Helpline , MC Car parking Tutikandi, Panjri and surrounding area. 10:00 05:00
   55  10-06-2023  10-06-2023  Shimla 33/11 kV Bharari  11 kV Bharari to Idgah S/stn  Nil 10:00 05:00
   56  09-06-2023  09-06-2023  Shimla 33/11 kV Khallini  11 KV khalini-Benmore  Police Headquter, Nirman Bhawan,East Bourne , Hotel Benmore and Hon’ Benmore and Hon’ble ministers residences, US Club ,Metro pole Hostel, some portion of Mall road and surrounding area. 10:00 05:00
   57  09-06-2023  09-06-2023  Shimla 33/11 kV Bharari  11 KV Bharari- Ellysium  RKMV, Chapselle, Hotel Raddison, Longwood, West wood, Judge House & urrounding areas. 10:00 05:00
   58  09-06-2023  09-06-2023  Shimla 33/11 kV Sanjauli  11KV Sanjauli-Sanjauli Bazar  Sanjauli Baraz, North oak, Medical Hostel, Post office, & surrounding areas. 10:00 05:00
   59  08-06-2023  08-06-2023  Shimla 33/11 kV Khallini  11 KV Forest Colony  Old Khalini, Mist Chamber,BCS School, Knollswood,Housing Board Colony,Bhumia Estate, Housing Board Colony Jakhoo,Gosain,Pine,Microwave & Surrounding areas. 10:00 05:00
   60  08-06-2023  08-06-2023  Shimla 33/11 kV Bharari  11kV Bharari Telegraph  Nil 10:00 05:00
   61  08-06-2023  08-06-2023  Shimla 33/11 kV Malyana  11 KV Malyana - Navbhar  SJVNL,upper Shangti & surrounding area, Lower Shangti & surrounding area, Shanan Village, Bhalai and surrounding area. 4 nos of DTR of ESD Sanjauli will also be affected (630 KVA Bali Cottage, 250 KVA Ali Manjil, 250 KVA New HB Colony and 250 11KVA Lakhwara Cottage. 10:00 05:00
   62  07-06-2023  07-06-2023  Shimla 132/66/33 kV Jutogh  33/11KV, Substation Ashwani Khad  Ashwani Khad Pump Stage-1, Kawalag Pump Stage-II, Junga, 11 KV Juggo Koti and Kasumpti Panthaghati 11:00 02:30
   63  07-06-2023  07-06-2023  Shimla 33/11 kV Bharari  11 KV Bharari Idgah 250 kVA S/stn. Near Willow Hotel  Willow’s Hotel, Elgin Villa,Govind Ghar,Boota Chappal line, Lakkar Bazar,Om Bhawan, Karol Cottage 10:00 05:00
   64  07-06-2023  07-06-2023  Shimla 33/11 kV Bharari  11 KV Bharari- Belvedare  "Shankli, Lakkar Bazar ,Auckland , DR Complex, Chepselle, Pump House, Titla Hotel Jakhoo, Dreamland, Holly Lodge Hanuman Temple,Chapslee &surrounding areas. 10:00 05:00
   65  07-06-2023  07-06-2023  Bilaspur 220/132/33 KV S/Stn Kangoo Ckt-1&2  33 KV Ckt-1&2 Kangoo Kandrour 33 KV Feeder  Whole area under ESD Kandraur,ESD Jhandutta,ESD Talai& ESD Talai,ESD Berthin,ESD Bharari 09:00 05:00
   66  29-05-2023  29-05-2023  Mandi 33/11 KV Un Manned S/Stn. Jhabola  11 KV Jhabola Talai,11 KV Jhabola Gharan,11 KV Jabhola Balhseena  NAC Talai,Jhabola,Gharan,Jhamrarian,Bheri,Naghlar,Dohak & S/areas 10:00 06:00
   67  27-05-2023  27-05-2023  Mandi 33/11 KV Un Manned S/Stn. Jhabola  11 KV Jhabola Talai,11 KV Jhabola Gharan,11 KV Jabhola Balhseena  NAC Talai,Jhabola,Gharan,Jhamrarian,Bheri,Naghlar,Dohak & S/areas 10:00 06:00
   68  25-05-2023  25-05-2023  Kullu 33/11 KV S/Stn.Palchan,33/11KV S/Stn.Prini   33KV Prini-Palchan Feeder 33KV Palchan Lahoul Feeder 33KV Palchan Dhundli Feeder 33KV Prini Naggar New Feeder 33 KV Prini Nagar Old Feeder  Vashisht,Goshal,Solang,Palchan,Dhundi,Marahi 09:00 06:00
   69  19-05-2023  19-05-2023  Mandi 33/11 KV S/Stn.Khudla  33 KV Jahu-Khudla Feeder 11 KV Sulpur Bahi Feeder 11KV Sarkaghat Feeder 11 KV Smaila Feeder 11 KV Baldawara Feeder  Khudlla,Ghatta,Manwana,Radda Manwana,Bhambla,Dhalwan sulpur,Bahi,Smaila,Narola,Dhurkhadi,Kot,Barot,Baldara,Nagrota 09:00 05:00
   70  17-05-2023  17-05-2023  Hamirpur 33/11 KV S/Stn.Tauni Devi  -Nil-  -Nil- 09:00 05:00
   71  16-05-2023  25-05-2023  Mandi 33/11 KV S/Stn.(Pandoh)  -Nil-  -Nil- 09:00 05:00
   72  27-04-2023  27-04-2023  Hamirpur 33/11 KV ,1x1.6 MVA +1x2.5 MVA S/Stn. Rangus   11 KV Balduhak-Josapper Feeder,11KV Rail Feeder,11 KV Kangoo Dangri Feeder  Rangas Market,Jolsapper,Sohari,Sankar,Sorad,Niaty Jandali Trisha Bed College,Ban ,Nonghy,Dangal,Tarkedi,Booni,Kunna,garthoon,Plassi,Kandrola,Khaled,Putrayal,Beru,Baldhuhak,Chathiyar 08:00 07:00
   73  21-04-2023  21-04-2023  Mandi 33/11 KV S/Stn.Khudla  33 KV Jahu-Khudla Feeder, 11 KV Smaila Feeder,11KV Baldwara feeder,11 KV Sarkaghat Feeder,11 KV Sulpur Bahi Feeder  Khudla.Ghatta,Manwana,Radda Manwana,Bambla,Dhalwan Sulpur,Bahi,Smaila,Narola,Dhurkhadi,Kot,Barot,Baldwara,Nagrota 09:00 05:00
   74  18-04-2023  18-04-2023  Mandi 132/66/33 KV S/Stn.Bijni  -Nil-  -Nil- 09:00 05:00
   75  13-04-2023  13-04-2023  Mandi 200/132/33 KV S/Stn. Kangoo  33/11 KV S/Stn Ram Bag  Ram Bagh I&PH Schemes etc 10:00 03:00
   76  06-04-2023  06-04-2023  Mandi 33/11 Kv S/Stn.Palchan  33 KV Prini-Palchan Feeder  A Power Himalya Solang,Marhi P/H,Beas Kundh SHEP,Beas Kundh Top SHEP,Phindhari Nallah SHEP,Pinnacle SHEP& Himurja Kothi 09:00 06:00
   77  05-04-2023  05-04-2023  Mandi 33/11 KV S/Stn.Thalout  33KV Bajaura-Thalout,33KV Balichowki,33KV Banjar  Sainj,Banjar,Balichowki,Jawalapur,Aut,Larji,Painjain 09:30 05:00
   78  29-03-2023  29-03-2023  Bilaspur 33/11 KV S/Stn.Kot  33 KV Ganguwal to jabli Ckt.No.II Feeder(Rail Pole)  -Nil- 09:00 05:00
   79  19-03-2023  19-03-2023  Mandi 33/11 KV S/Stn. Dharmapur  11 KV Richli Feeder,11KV Longni Feeder,11KV D/Pur Feeder  Dharampur & Surrounding areas 09:30 05:00
   80  18-03-2023  18-03-2023  Mandi 2x3.15 MVA Nagwain S/Stn.  33KV D/C Bajaura Thalout Feeder,11 KV Garsa Feeder,11KV Pansara Feeder,11 KV Nagwain Feeder,11 KV Ropa Feeder  -Nil- 10:00 05:00
   81  16-03-2023  17-03-2023  Mandi 33/22/11 KV S/Stn. Sundernagar  -NIl-  -Nil- 10:00 05:00
   82  03-03-2023  03-03-2023  Mandi 33/11KV, 1x1.6+1x2.5 MVA Sub-Station Rangas  11 KV Rail Feeder,11KV Baduhak Jolsappar Feeder,11KV Kangoo Dangri Feeder  Rangas,Rail,Balduhak,Naunghi,Dangri,Jolsappar,Niyati,Booni 09:00 05:00
   83  01-03-2023  01-03-2023  Hamirpur 33/11KV, 2x3.15 MVA Sub-Station Galore  11 KV kangoo Feeder,11KV Pahal Feeder,11KV Dhaned Feeder,11KV Hareta Feeder,11KV Galore Feeder  Bhudhwin,Guriyah,Khas Galore,hareta,Bhallu etc inder e section hareta,Hatli,lahra,Nukhel,Bonkhar,Ropa..... 10:00 04:00
   84  01-03-2023  02-03-2023  Mandi 2x3.15 MVA,33/11KV,Sub-Station Dhunkhra  33 KV Bajaura-Jari Feeder  -Nil- 09:00 06:00
   85  28-02-2023  28-02-2023  Mandi 2x3.15 MVA,33/11KV,Sub-Station Dhunkhra  33 KV Bajaura-Jari Feeder  -Nil- 09:00 06:00
   86  27-02-2023  27-02-2023  Bilaspur -Nil-  33KV, wooden pole ckt. No.2 feeder  -Nil- 10:00 05:00
   87  26-02-2023  26-02-2023  Bilaspur 220/132/33 KV Substation Kangoo  33 KV Ckt-I & Ckt-II ,33KV Kandraur-Jhandutta Feeder,  -Nil- 10:00 04:00
   88  25-02-2023  25-02-2023  Bilaspur 33/11 KV S/Stn. Naswal  33/11 KV S/Stn. Naswal  Complete area under 33/11 KV S/Stn. Naswal & 33/11 KV S/Stn. Bharari(Ghumarwin,Kothi,Kuthera,Badhaghat,Dadhol,Dangar,Bharari,Hatwar,Marhana,Pantera,Barota,Berthin 10:15 05:15
   89  24-02-2023  24-02-2023  Bilaspur 220/132/33 KV EHV S/Stn.Kangoo,2x3.15 MVA 33/11 KV S/Stn.  11 KV HP Area No.I & II ,11 KV Dehar,11 KV BBMB Feeder  Whole are under ESD Slapper Villages Jamthal,Kashol,Harnoda,Kangoo, Dehar Trifhalghat,Chamukha ,Chai Ka Dora,Slapper,BBMB Slapper 09:30 05:00
   90  08-02-2023  08-02-2023  Mandi -Nil-  33 KV Mandi-II Feeder  -Nil- 10:00 05:00
   91  07-02-2023  07-02-2023  Mandi -Nil-  33 KV Mandi -I Feeder   -Nil- 10:00 05:00
   92  07-02-2023  07-02-2023  Bilaspur 66/11 KV S/Stn. Ganguwal  33 KV Ganguwal Jabli Ckt I & II  -Nil- 10:00 05:00
   93  20-01-2023  27-01-2023  Mandi 132/66/33 KV S/Stn.Gohar  33/22 KV S/Stn.Gohar  Gohar,Chail Chowk,Sianj,Jachh,Janjehli,Bgsaid,Thunag,Shillibagi,Bagchanogi,Kelodhar 10:00 05:00
   94  20-01-2023  20-01-2023  Bilaspur 220/132/33 KV S/Stn.Kangoo   33 KV Ram Bag Feeder  -Nil- 09:00 05:00
   95  12-01-2023  13-01-2023  Hamirpur 132/33/11 KV S/Stn.Anu  33 KV Anu-Ladraur Feeder   -Nil- 09:00 05:00
   96  10-01-2023  10-01-2023  Bilaspur 33/11 KV S/Stn. Kot  33 KV to Ganguwal Jabli Ckt No.2  -Nil- 09:00 05:00
   97  07-01-2023  07-01-2023  Bilaspur 66 KV Sub-Station Ganguwal   33 KV Ganguwal Jabli Ckt.No.1  -Nil- 09:00 05:00
   98  19-10-2022  19-10-2022  Hamirpur 132/33/11 KV Sub-Station Anu.   33 KV Anu-Touni Devi Feeder.   NIL. 09:00 05:00
   99  29-09-2022  29-09-2022  Bilaspur 33/11 KV S/Stn.Kangoo  33 KV Ckt.No.II Kangoo to Jabli   -Nil- 09:00 05:00
   100  24-09-2022  24-09-2022  Hamirpur 33/11 KV ,1x1.6 MVA +1x2.5 MVA S/Stn. Rangus  11 KV Balduhak-Josapper Feeder,11KV Rail Feeder,11 KV Kangoo Feeder   Rangas Market,Jolsapper,Sohari,Sankar,Sorad,Niaty Jandali Guran,Bhaloon,Ratial Trisha Bed College,Ban ,Nonghy,Benu,Balduhak,Majhot,Dahal 08:00 04:00
   101  21-09-2022  21-09-2022  Hamirpur 132/33/11 KV S/Stn Anu  33 KV Anu-ladraur Feeder  - Nil- 09:00 05:00
   102  21-09-2022  21-09-2022  Kullu 33/11 KV ,2x6.3 MVA S/Stn.Bhunter, 2x3.15 MVA Sub-Station Sarabai  33 KV Feeder:Bajaura-Bhunter,Bhunter-Kullu, 11 KV Feeder:Mohal,Bhunter,Hathithan  Pirdi,Mohal,Ind.area samshi,Samshi,Bhuntar,Khohkan,Sarabai Airport,Parla Bhunter,Hathithan,Jia,Shat,Danogi and surrounding areas 10:00 05:00
   103  16-09-2022  16-09-2022  Mandi 2x3.15MVA,33/22KV S/Stn. Chunahan  22 KV Chunahan Feeder,Ghatta Feeder,Baggi Feederland,Lohara Feeder  Total area under electric section chunahan,baggi lehara Ghatta 09:00 05:00
   104  25-07-2022  25-07-2022  Hamirpur 33/11 KV 2x3.15 MVA S/Stn. Bijhar  33 KV Barsar-Bijhar Feeder  Bijhar,Maharal,Dhangota,Chakmoh,Jajri,Kathiyana,Sohari etc 09:00 03:00
   105  25-07-2022  25-07-2022  Mandi 33/11 KV S/Stn. Dharampur  11 KV Dharampur Feeder. 11 KV Longri Feeder  Dharmapur & Surrounding areas 09:00 05:00
   106  23-07-2022  23-07-2022  Bilaspu 25KVA 11/0.4 KVA S/Stn.Reliance Jio to Bari  11 KV S-I Feeder(Bari-Spur  -Nil- 10:00 05:00
   107  19-07-2022  19-07-2022  Shimla -Nil-   11 KV Ellysium  Jungle House, West Wood, Craigdhu, Gree Gate, CGO, Aggerwal Dharmshala, Glenmere, Aok Loade, Ashina Regency and Raddison Hotel & surrounding areas. 10:00 05:00
   108  14-07-2022  14-07-2022  Shimla -Nil-  11 kV Summer Hill-New Kennedy House  Nabha, Upper & Lower Phagli, Ram Nagar 10:00 05:00
   109  13-07-2022  13-07-2022  Shimla -Nil-  11 KV Walker  Walker Hospital, Oxygen Plant, Nursing Hostel, Bothwell & surround areas. 10:00 05:00
   110  12-07-2022  12-07-2022  Shimla -Nil-  11 KV Forest  Old Khalini, Mist Chamber, BCS School, Knollswood, Housing Board Colony, Bhumia Estate, The Pine, Microwave, Housing Board Colony Jakhoo, Gosain Adda & surrounding areas 10:00 05:00
   111  12-07-2022  12-07-2022  Shimla -Nil-  11 KV Sanjauli Bazar  Sanjauli Chowk, Chalaunthi, Dhingudhar, DD Mehta Petrol Pump & surrounding area. 10:00 05:00
   112  12-07-2022  12-07-2022  Shimla -Nil-  22 kV Drabla 1& 2 Feeder  Drabla Pump House 10:00 05:00
   113  10-07-2022  10-07-2022  Shimla -Nil-  11 KV Allu Park  Allu Park, Nigam Vihar, Talland & Dandanyum & surrounding areas. 10:00 05:00
   114  09-07-2022  09-07-2022  Shimla -Nil-  11 KV Palika   Idea office, Palika Bhawan, Dyreton Estate, Verma Appartments, Himland & surrounding areas 10:00 05:00
   115  09-07-2022  09-07-2022  Shimla -Nil-  11 KV Benmore  Police complex, Nirman Bhawan, East Bourne Hotel, Benmore and Honble Ministers Residences, Richmound, US Club, Metropole Hostel, some portion of Mall Road and surrounding areas 10:00 05:00
   116  09-07-2022  09-07-2022  Shimla -Nil-  11 kV Summer Hill-Old Kennedy House  Upper Nabha, Chaura Maidan, Hotel Cecil, Comli Bank, surrounding area of Kumar House and Dogra Lodge 103. 10:00 05:00
   117  05-07-2022  05-07-2022  Shimla -Nil-  11 KV Strawberry  Happly Child, Ankur Day, New Verma Appartments, Thana Koti, New Strawberry, Old Strawberry, Ayurvedic Hospital, South Gate Hotel, Telephone Exchange Office & Brockhurst 10:00 05:00
   118  05-07-2022  05-07-2022  Shimla -Nil-   11 KV St. Bedes  Holly Oak, Tibetan Colony, Some area of Loacal Bus Stand, Engine Ghar, St. Bedes and surrounding areas. 10:00 05:00
   119  05-07-2022  05-07-2022  Shimla -Nil-  15/22 kV Control sub station Mashobra  Nil 10:00 05:00
   120  04-07-2022  04-07-2022  Shimla -Nil-  22 kv Gumma No.3  Gumma Pump House 10:00 05:00
   121  03-07-2022  03-07-2022  Shimla -Nil-  11 kV New Flowerdale  New Flowerdale Public relation office, Chhotta Shimla Car Parking & surrounding areas 10:00 05:00
   122  30-06-2022  30-06-2022  Shimla -Nil-  15 kv Mashobra-Gumma  Nil 10:00 05:00
   123  28-06-2022  28-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Gumma No 1& 2 Feeder  Gumma local, Raman, Seri, Gumma pumping & surrounding area. 10:00 05:00
   124  27-06-2022  27-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Ghargumma Feeder( Khatnol Section)  Gulthali, Sanhu, Deola, Bag, Talosh, Gumma,Garkahan & Khatnol 10:00 05:00
   125  26-06-2022  26-06-2022  Mandi 33 KV Bassal Makriri Feeder  ---  Whole Sub-Division area of ESD No-II Jogindernagar and ED Dharampur 09:00 06:00
   126  25-06-2022  25-06-2022  Bilaspur 33/11 KV Sub-Station Kangoo  33 KV HT Line Jabli to Namhol & AIIMS Kothipura   AIIMS Kothipura ,All area under ESD Namhol i.e 11 KV Namhol,Chakkoh,Jukhala,and Bhramphukhar Feeder 10:00 05:00
   127  25-06-2022  25-06-2022  Mandi 132/66/33 KV Sub-Station Bijni  NA  Gohar,Chail Chowk,Sainj 09:00 05:00
   128  24-06-2022  24-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Bharari Barmu Feeder  Nihari, Badfur, China, Barmu & surrounding area. 10:00 05:00
   129  24-06-2022  24-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Dhalli Feeder  Ajdhar, HIPS & Bruila & Surrounding area 10:00 05:00
   130  23-06-2022  23-06-2022  Shimla -Nil-  22kV Craigneno-AIR Feeder  Durgapur, Jubber, Jabalanda , Kot and its surrounding area 10:00 05:00
   131  22-06-2022  22-06-2022  Theog -Nil-  22 kV Basadhar Feeder  Basadhar, KishorSalana 10:00 05:00
   132  22-06-2022  22-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Drabla 1& 2 Feeder  Drabla Pump House 10:00 05:00
   133  22-06-2022  22-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Mashobra - Cregneno Incommer  Nil 10:00 05:00
   134  21-06-2022  21-06-2022  Theog -Nil-  22 kV Deha Feeder  Balghar ,Shirguli, Tarapur . Janahan 10:00 05:00
   135  21-06-2022  21-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Retreat Feeder  Mashobra-I market & Retreat & surrounding area 10:00 05:00
   136  20-06-2022  20-06-2022  Theog -nIL-  22 kV Main Feeder  Balag, Kuthar, Pulbhal 10:00 05:00
   137  20-06-2022  20-06-2022  Kullu 2x6.3MVA,33/11 KV S/Stn.Bhuntar  11 KV Feeder:Mohal Bhunter,Hathithan,Bajaura 33 KV Feeder:Bajaura-Bhunter,Bhunter-Kullu   Bhunter,Industrial Area,Samshi,Mohal,Agnora Farm,Parla,Bhunter,Chorornala,Shat,Khokhan. 10:00 05:00
   138  20-06-2022  20-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Jawahar Colony Feeder  Upper & Lower Neri Dhar, Lower Gahan, Suki Bawari & Surrounding area 10:00 05:00
   139  20-06-2022  20-06-2022  Shimla -Nil-  Gambhar Feeder  Kalon, Kahala, Daunti, Surila, Gambhar Khad Pump & surrounding areas 10:00 05:00
   140  20-06-2022  20-06-2022  Shimla -Nil-  Tigaksha Feeder  Agwahi, Thari, Salana, Powad, Laga, Hanuman Mandir & surrounding areas 10:00 05:00
   141  20-06-2022  20-06-2022  Shimla -Nil-  15 kv Mashobra-Gumma  Nil 10:00 05:00
   142  20-06-2022  20-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Malyana-Strawberry  New Verma Appartment, Strawberry hill colony,Govt. S.S.S Chhota Shimla & Srounding area Khusmpati 10:00 05:00
   143  19-06-2022  20-06-2022  Hamirpur 2x5 MVA ,33/11 KV S/Stn. Nadaun  11 KV Nadaun Feeder,11 KV Kohla-Sera Feeder,11 KV Bara Feeder,11 KV Majheen Feeder,11 KV Silh Feeder,11 KV Dhaneta Feeder,11 KV Bhumpal Feeder   Bhumpal,Chiliyan,Amtar Bharoli,Majheen,Sudhangal,Silh,Tihri,Kopra,Jamuli,and Ghaloon Jalari 08:00 05:00
   144  19-06-2022  19-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV khalini-Palika Bhawan  Police Headquarter, Palika Bhawan, Verma Appartment, Beer Khana, Himland, & Surrounding area 10:00 05:00
   145  19-06-2022  19-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV khalini-Benmore  Police Headquter, Palika Bhawan, Verma Appartment, Beer Khana, Himland, & Surrounding area 10:00 05:00
   146  19-06-2022  19-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV S. Hill-AIR  Yarrows, FM, Chaura Maidan 10:00 05:00
   147  19-06-2022  19-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV S. Hill-New Boys Hostel  News Boys Hostel, Co. Op. Bank, Lower & Middle Sangti, Shiv Mandir, Upper Sanog, UIIT 10:00 05:00
   148  19-06-2022  19-06-2022  Shimla -Nil-  33/11KV, Sub station Banuti  Hiranagar, Local Banuti & its surrounding area may be partially affected. 10:00 05:00
   149  18-06-2022  18-06-2022  Theog -Nil-  22 kV Deha Feeder  Balghar ,Shirguli, Tarapur . Janahan 10:00 05:00
   150  18-06-2022  18-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Bharari Ragyan (Cable)  Kamyana, Golcha, Doomi, Sira, Manaw, Paneya, Padog, Poabo, Bhont, Sanog, Karechi, Tageli & surrounding area. 10:00 05:00
   151  18-06-2022  18-06-2022  Shimla -Nil-  11kV Juggo feeder  Jatol,Bhararia,Fainot,Kheel Bhaila,,Derbhog,FainotTungla, 10:00 05:00
   152  18-06-2022  18-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Theog No 1 Feeder  Dhojidhar, Charabra, Kufri, Chinibanglow, Dakbanglow & Kuninallah & surrounding area. 10:00 05:00
   153  18-06-2022  18-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Tarapur Feeder  Cregneno, Panchayti Raj Tranning Institute, RHRS Tarapur, Katali, Dharampur & Cheri & surrounding area. 10:00 05:00
   154  18-06-2022  18-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV khalini-Forest Colony  Old Khalini, Mist Chamber, BCS School, Knollswood, Housing board colony, U.S Club & the Surrounding area 10:00 05:00
   155  17-06-2022  17-06-2022  Theog -Nil-  22 kV Main Feeder  Balag, Kuthar, Pulbhal 10:00 05:00
   156  17-06-2022  17-06-2022  Bilaspur 33/11 KV S/Stn. Beri  11 KV Beri to Barmana  Changru,Lagat,Upper Beri,Beri Razadian & Surrounding areas 09:00 06:00
   157  17-06-2022  17-06-2022  Shimla -Nil-  11kVA Shoghi Paoghat Feeder  250kVA Industrials Area, Paoghat, Nalthalag, Khawara Chowki & surrounding areas 10:00 05:00
   158  17-06-2022  17-06-2022  Shimla -Nil-  Gambhar Feeder  Kalon, Kahala, Daunti, Surila, Gambhar Khad Pump & surrounding areas 10:00 05:00
   159  17-06-2022  17-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Chair Feeder  Badiyana & Chair & surrounding area 10:00 05:00
   160  17-06-2022  17-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Sunni Feeder  Patengli, Dhilroo, Dhanen & Panjog & surrounding area 10:00 05:00
   161  17-06-2022  17-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Dhalli Feeder  Ajdhar, HIPS & Bruila & Surrounding area 10:00 05:00
   162  16-06-2022  16-06-2022  Theog -Nil-  22 kV Adani Feeder  Sainj, Tikkari, Dhali, Charain 10:00 05:00
   163  16-06-2022  16-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Malyana Flowerdale Feeder  Navbahar, Jakha upper Shanan,Shelse School & surrounding area. 10:00 05:00
   164  16-06-2022  16-06-2022  Shimla -Nil-  11kV Juggo feeder  Jungle Neen 1st ,Jungle Neen 2nd, Kotidhar 1st,Kotidhar 2nd,Shakarg, Mundaghat, Mundaghat2nd,Gajahaya, Dumehar, Jungal Manoon, Karyal Ghati, Airtel Shilon Bag,Tushali Resort, Pacific Resort,jio Tower kuftu Moi Jubber, Pradhi Dhalla 10:00 05:59
   165  16-06-2022  16-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Khalini-Alu Park  Alu Park Area, Khalini Bazar, Nigam Vihar, Nirman Bhawan, Tallland, Dandaian, KNH, High Court & Surrounding area 10:00 05:00
   166  16-06-2022  16-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Sanjauli-Sanjauli Bazar Feeder  Dhingudhar, (1x250 KVA S/Stn.), Shiv Bhawan, Awassthi Cottage, Abha House, Kapoor House, Vijay Bhawan, Kothi niwas, Dispensary, Sharma Sweet , Ganga Niwas, Rose Villa, Sadha House, Verdhanman Apartment, Guddu mail building Sanjauli Bazaar, Chalaunthy, Dhingudhar, Petrol Pump and Surrounding area 10:00 05:00
   167  15-06-2022  15-06-2022  Theog -Nil-  22 kV Main Feeder and deha feeder  Balag, Kuthar, Pulbhal, Balghar ,Shirguli, Tarapur . Janahan 10:00 05:00
   168  15-06-2022  15-06-2022  Shimla -Nil-  11 kV Junga Feeder   4 Pole Bharech to 4Pole Sangan Nala,Paindly,Gadaon,Koon,Chewra,LWSS Kot,Sagan Nala pump House & surrounding area. 10:00 05:00
   169  15-06-2022  15-06-2022  Shimla -Nil-  Shilli Baggi HT line  Shilli Baggi, Puwada & surrounding areas 10:00 05:00
   170  15-06-2022  15-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Theog No2 Feeder  Bough Bagna, Gharshi, Sitapur,Moolkoti, Kanda & Gyabo & surrounding area 10:00 05:00
   171  15-06-2022  15-06-2022  Shimla -Nil-  33/11KV, 1x6.3MVA Sanjauli  Sanjauli Bazar, St. Beads and its surrounding area. 10:00 05:00
   172  15-06-2022  15-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Durgapur Feeder  Baldiyan, Baggijubber, Nayagaon, Saiser, Shenal, Jablanda, Durgapur, Kogi, Tikker, Parani, Sonthal, Kot, Seonseri & Jubber & surrounding area 10:00 05:00
   173  14-06-2022  14-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Malyana-New Flowerdale  Himuda Colony, New flowerdale, Flowerdale, Sadhna Ghati, Majitha House, Governor Guest House, Moon International and surrounding areas. 10:00 05:00
   174  14-06-2022  14-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV S. Hill-Teachers House  Teacher House, Audit Colony, Andhri, Old S/Hill, Science Block, HPU, IMS HPU, Bambay House, May Villa 10:00 05:00
   175  13-06-2022  13-06-2022  Theog -Ni-  22 kV Deha Feeder  Balghar ,Shirguli, Tarapur . Janahan 10:00 05:00
   176  13-06-2022  13-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Malyana Cemetry Feeder  Upper & Lower Cemetery, Gujjar Colony, Cemetery, Frood & surrounding area 10:00 05:00
   177  13-06-2022  13-06-2022  Shimla -Nil-  11kV Juggo feeder  Anji Khel ser, Anji Domehar, Piran Nalta Batola, Reliance Tower, Trai, LWSS Piran 1st, LWSS Piran 2nd, Chalog 10:00 05:00
   178  13-06-2022  13-06-2022  Shimla -Nil-  11 kV Junga Feeder  Kayari,Yaan,Anouri,LWSS Kanechi,Kot chambi1st & 2nd Kot,Yaan and surrounding area 10:00 05:00
   179  13-06-2022  13-06-2022  Shimla -Nil-  Jutogh to Panti Spur Feeder  Badheri, Jathia Devi, Shilli, Shilli Baggi & surrounding areas 10:00 05:00
   180  13-06-2022  13-06-2022  Shimla -Nil-  22 kv Gumma No.3  Gumma Pump House 10:00 05:00
   181  13-06-2022  13-06-2022  Shimla -Nil-  33/11KV, Sub station Shoghi  Shoghi, Paughat, Tikasha and its surrounding area may be partially affected. 10:00 05:00
   182  12-06-2022  12-06-2022  Hamirpur 33/11 KV ,1x3.15+1x1.6MVA (Unmanned S/Stn.) Dhaneta  11 KV Dhaneta Kashmir Feeder ,11 kV Dhaneta Pansal Kangoo Feeder,11KV Dhaneta Badaram Feeder  Villages falling under Gram Panchayats Kitpal,Jhallan,Basaral,Kamlah,Gwal Pathar,Hathol,Dhaneta,Pantai,Chadroon,Behrad,Mansal,Jassal,Kashmir,Kangoo,Badhera,Sanahi,Baleta 08:00 05:00
   183  12-06-2022  12-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Khalini-Bemloe  Old High Court, New High court, City Division, Metropole, Car Parking 10:00 05:00
   184  12-06-2022  12-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Bharari-Walker  Walker Hospital,Oxygen Plant, Nursing Hotel,Bothwell 10:00 05:00
   185  12-06-2022  12-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV S. Hill-Kumar House  Kumar House 10:00 05:00
   186  12-06-2022  12-06-2022  Shimla -Nil-  33/11KV, (1x6.3+1X3.15) MVA Bhattakufer  Cemetary, Dhalli, Jagroti, Mthu colony, Jawaher colony and Bhattakufer. 10:00 05:00
   187  11-06-2022  11-06-2022  Shimla -Nil-  2x3.15MVA Ghorpa (Mehli)  Mehli-Bekri Area, Gusain, Beolia, Kasumpti, IAS Colony and Koti Area. 10:00 05:00
   188  10-06-2022  10-06-2022  Theog -Nil-  22 kV Main Feeder  Balag, Kuthar, Pulbhal 10:00 05:00
   189  10-06-2022  10-06-2022  Shimla -Nil-  11kV Juggo feeder  Rohalti, Thantia, Nature Nest, Dhar Karewari, Kotla Bag, Shaloth, LWSS Koti, Chikhar, satlai, Seri Dagon, Katyan Majhar, Jugger, Reliance Seri, Neen 1st, Neen 2nd, Neen 3rd,Stone cresher Ashok Kumar,Stone cresher Suman Enter prizess 10:00 05:00
   190  10-06-2022  10-06-2022  Shimla -Nil-  11kV Switch yard Taradevi  All outgoing i.e old Shoghi, ITBP, Kasumapti, Jubberhatti & surrounding areas. 10:00 05:00
   191  10-06-2022  10-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Gumma AIR Feeder  Kanda, 10:00 05:00
   192  10-06-2022  10-06-2022  Shimla -Nil-  22kV Craigneno-AIR Feeder  Durgapur, Jubber, Jabalanda , Kot and its surrounding area 10:00 05:00
   193  10-06-2022  10-06-2022  Shimla -Nil-  33/11KV, Sub station Tara Devi  Chamrog, Tara Devi, Barrier, Distt. Court, Kachi Ghati, Himachal Press and Bharyal & its surrounding area may be partially affected. 10:00 05:00
   194  10-06-2022  10-06-2022  Shimla -Nil-  11 kV Malyana- Nav Bahar Feeder  Central Jail, JBT, Kutasni, Feghera, Panesh, Feghera, Ladwin and surrounding area of Panesh 10:00 05:00
   195  10-06-2022  10-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Durgapur Feeder  Baldiyan, Baggijubber, Nayagaon, Saiser, Shenal, Jablanda, Durgapur, Kogi, Tikker, Parani, Sonthal, Kot, Seonseri & Jubber & surrounding area 10:00 05:00
   196  09-06-2022  09-06-2022  Theog -Nil-  22 kV Deha Feeder  Balghar ,Shirguli, Tarapur . Janahan 10:00 05:00
   197  09-06-2022  09-06-2022  Shimla -Nil-  11 kV Junga Feeder  Junga2nd,FSL,Junga3rd,RestHouse,Kayana,Khardki Dhar,Meheshu & upto 4 pole Kayari & surrounding area. 10:00 05:00
   198  09-06-2022  09-06-2022  Shimla -Nil-  11kv Distt. Court Feeder  Court Complex Chakkardhar 10:00 05:00
   199  09-06-2022  09-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Gumma -Mashobra  No area affected 10:00 05:00
   200  09-06-2022  09-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Durgapur Feeder   Baldiyan, Baggijubber, Nayagaon, Saiser, Shenal, Jablanda, Durgapur, Kogi, Tikker, Parani, Sonthal, Kot, Seonseri & Jubber & surrounding area 10:00 05:00
   201  08-06-2022  08-06-2022  Bilaspur 132/33/11 KV S/Stn.Ratti  11 KV Industry Feeder  Industrial Area Ratti,Ner,Dharwan,Grancha 10:00 05:00
   202  08-06-2022  08-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Malyana Jagroti Feeder   IGMC block chauri, Jagroti pumping station, churut pumping station, Devgarh pumping station, Tolag, Bendi, Karyali, Surala & surrounding area. 10:00 05:00
   203  08-06-2022  08-06-2022  Shimla -Nil-  11kV Juggo feeder  Rohalti, Thantia, Nature Nest, Dhar Karewari, Kotla Bag, Shaloth, LWSS Koti, Chikhar, satlai, Seri Dagon, Katyan Majhar, Jugger, Reliance Seri, Neen 1st, Neen 2nd, Neen 3rd,Stone cresher Ashok Kumar,Stone cresher Suman Enter prizes, Anji Khel ser, Anji Domehar, Piran Nalta Batola, Reliance Tower, Trai, LWSS Piran 1st, LWSS Piran 2nd, Chalog 10:00 05:00
   204  08-06-2022  08-06-2022  Shimla -Nil-  11kV Chamrog Feeder  Sankat Mochan Mandir, Chamrog, Badhai & surrounding areas 10:00 05:00
   205  08-06-2022  08-06-2022  Shimla -Nil-  HT to Bharayal  Bharyal, Kainchi mode & surrounding areas 10:00 05:00
   206  08-06-2022  08-06-2022  Theog -Nil-  22 kV Mahori Matiana. HT Line  Kotla, Taknol, Raich, Ganori, Bajo, Kadrawal, Shari, Pajeli, Mahog, Kalzar etc. 10:00 05:00
   207  08-06-2022  08-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Bharari-Bharari Bazaar  Lower Bharari, Bhala apartment, Govt. School Bharari,Police line Bharari, Dilshald e-state, Nanak Kutir and surrounding area Bharari, Kalti, Hanuman temple and Matani 10:00 05:00
   208  08-06-2022  08-06-2022  Shimla -Nil-  11 kV Rehal Bychari Feeder  Central Jail, JBT, Kutasni, Fagla, Panesh, Feghera, Ladwin and surrounding area of Hira Nagar. 10:00 05:00
   209  08-06-2022  08-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Durgapur Feeder  Baldiyan, Baggijubber, Nayagaon, Saiser, Shenal, Jablanda, Durgapur, Kogi, Tikker, Parani, Sonthal, Kot, Seonseri & Jubber & surrounding area 10:00 05:00
   210  08-06-2022  08-06-2022  Theog -Nil-  22 kV Basadhar Feeder  Basadhar, KishorSalana 10:00 05:00
   211  07-06-2022  07-06-2022  Shimla -Nil-  22 KV Bhattakufar Mathu Colony Feeder  Mathu colony, Jawala Mata Mandir & surrounding area 10:00 05:00
   212  07-06-2022  07-06-2022  Shimla -Nil-  11kV Kachighatti Feeder  Asia Dawan, Kachighatti, Satyam Paradise, Anji , Kyari & surrounding areas 10:00 05:00
   213  07-06-2022  07-06-2022  Theog -Nil-  22 kV Dharampur-GadahKufri- Kathla HT line  Bharana, Majhrana, Gadahkufri, Kanda, Karana, Kathla etc. 10:00 05:00
   214  07-06-2022  07-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Sanjauli-St. Beads Feeder  Tibetan Colony, Some area of Local Bus Stand & Engine Ghar, St Bedes and surrounding area of Sanjauli Bazaar 10:00 05:00
   215  07-06-2022  07-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Durgapur Feeder  Baldiyan, Baggijubber, Nayagaon, Saiser, Shenal, Jablanda, Durgapur, Kogi, Tikker, Parani, Sonthal, Kot, Seonseri & Jubber & surrounding area 10:00 05:00
   216  07-06-2022  07-06-2022  Shimla -Nil-  11 kV Hira Nagar-Dhanda Feeder  Jablog, Fatechi, Banuti, Pump House, MLA Colony & Surrounding area. 10:00 05:00
   217  07-06-2022  07-06-2022  Theog -Nil-  22 kV Deha Feeder  Balghar ,Shirguli, Tarapur . Janahan 10:00 05:00
   218  06-06-2022  06-06-2022  Shimla -Nil-  11 kV Junga Feeder  4Pole junga ,Sharoti,Dhalyana,Shatli upto 4Pole Bharech,Dawaro,Dharog, Dhayog, LWSS Bharech,LWSS Bhalawag and surrrounding area. 10:00 05:00
   219  06-06-2022  06-06-2022  Shimla -Nil-  11kV MES Feeder  MES Cantt, Panti, Jathia Devi, Shilli Baggi, Shilli & Surrounding area;s 10:00 05:00
   220  06-06-2022  06-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Durgapur Feeder  Baldiyan, Baggijubber, Nayagaon, Saiser, Shenal, Jablanda, Durgapur, Kogi, Tikker, Parani, Sonthal, Kot, Seonseri & Jubber & surrounding area 10:00 05:00
   221  06-06-2022  06-06-2022  Shimla -Nil-  L.T. Spur Feeder Mehli, 400/100/63KVAShakrala DTR and 250KVA Ghorpa DTR  Mehli, Sai flats, Shilri, Ghorpa, Bashteli, Kalyan Harware, Shakrala, phase-I, II, III, Kamali, Ghorpa, Tripti Bakery and its surrounding areas. 10:00 05:00
   222  05-06-2022  05-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Taradevi-H.P. Press  Sandal Chakkar, Sanchayka, ISBT, Reliance Jio 10:00 05:00
   223  05-06-2022  05-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Taradevi-Barrier  Himfed Building, ENC Building, Govt. Press, Dogra Lodge, AG Colony, Janta Store, Lower Tutikandi, Ridka, Panjri 10:00 05:00
   224  05-06-2022  05-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Bharari-Idgah overhead  Idgah Colony, Lakkar Bazaar area, Girls Sr. Sec. School L/Bazaar, Vell Villa, P&T colony, 5 ghar ki line, Ruldu Bhatta, Snow View, Errian Villa, Court Hill, North Bank. Morning View, Lower Kaithu, Annadale, Gawahi, Upper Kaithu, Dingle Estate, Police Line Kaithu, Chungi Khana, Annadale Chowk, Thakur Bagh, PK Apartments,Kashot Comoley Bank., and surrounding areas. Lower Bazaar, Mall Road, North View, P & T Colony, Grand Hotel, 10:00 05:00
   225  05-06-2022  05-06-2022  Shimla -Nil-  33/11KV S/stn. Khallini (2x10MVA  New Shimla, Forest Colony, Kanlog, Benomore, Baragaon, Bemloe, Alupark, Lower Khalini and Palika Bhawan 10:00 05:00
   226  05-06-2022  05-06-2022  Bilaspur 33/11 KV Sub-Station Naswal  11 KV Naswal Ghumarwin-I Feeder,11 KV Naswal Ghumarwin-II Feeder,11 KV Naswal Berthin Feeder,11 KV Naswal Gahar Padhyan Feeder,11 KV Naswal Dangar Feeder,11KV Naswal Kuthera Feeder,11 KV Naswal Ghumarwin on AB Cable 33/11 KV Sub-Station Naswal  Ghumarwin,Dadhol,Dangar,Berthin,Kapahra,Badhghat,Gahar Padhyan and Kuthera 10:00 05:00
   227  05-06-2022  05-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Durgapur Feeder   Baldiyan, Baggijubber, Nayagaon, Saiser, Shenal, Jablanda, Durgapur, Kogi, Tikker, Parani, Sonthal, Kot, Seonseri & Jubber & surrounding area 10:00 05:00
   228  04-06-2022  04-06-2022  Shimla -Nil-  22 KV Bhattakufar Jagroti Feeder  Lower Chakryal, Maluthi, Boha Patgehar & surrounding area. 10:00 05:00
   229  04-06-2022  04-06-2022  Shimla -Nil-  MES Jutogh Feeder  Halti, Manjhyari, Shadyana, Patina, Shildu & surrounding areas 10:00 05:00
   230  04-06-2022  04-06-2022  Shimla -Nil-  Sehal Feeder  BSNL Exchange, Batlana, Sehal & surrounding areas 10:00 05:00
   231  04-06-2022  04-06-2022  Theog -Nil-  22 kV Dharampur -Anu HT Line  Anu, Chalawag, Badu, kelvi , soikufta etc. 10:00 05:00
   232  04-06-2022  04-06-2022  Shimla -Nil-  33/11KV, Sub station Ashwani Khad  Ashwani Khad Pump Stage-1, Kawalag Pump Stage-II, Junga, 11 KV Juggo Koti and Kasumpti Panthaghati, shall remain without power supply. 10:00 05:00
   233  04-06-2022  04-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Durgapur Feeder   Baldiyan, Baggijubber, Nayagaon, Saiser, Shenal, Jablanda, Durgapur, Kogi, Tikker, Parani, Sonthal, Kot, Seonseri & Jubber & surrounding area 10:00 05:00
   234  04-06-2022  04-06-2022  Shimla -Nil-  Distribution sub-station Parimahal, Housing Board, SSB and Police Colony   Parimahal, Doctor Colony Parimahal, Jiwanoo colony, Goel flats Primahal, Type-IV GAD, Rani park, Housing Board Mehli, Koddu Mohalla, Apple Garden, Choukhadi , Basant Vihar, Police colony Kasumpti, Premi Niwas, Himuda Chabrogti and its surrounding areas. 10:00 05:00
   235  04-06-2022  04-06-2022  Shimla -Nil-  11 kV Ashwani Khad- Kasumpti Feeder  Kawalag pump, Jarech Pump, Beolia Pump, Mehli Pump, Demechi, Majhar, Pujarli, Grand welcome, HAS Colony, Jharech, Chelli village, Karyan, Dhochi, Passpost Office, Jiwanoo Colony, Verma Apartment, Parimahal, Shakrala, Lower Mehli, Kalyan Hardware, Bashtally and surrounding area. 10:00 05:00
   236  03-06-2022  03-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Malyana Nav Bahar Feeder  Upper Shangti & surrounding area, Lower Shangti & surrounding area, Shanan Village, Bhalai and surrounding area. 4 nos of DTR of ESD Sanjauli will also be affected (630 KVA Bali Cottage, 250 KVA Ali Manjil, 250 KVA New HB Colony and 250 KVA Lakhwara Cottage. 10:00 05:00
   237  03-06-2022  03-06-2022  Shimla -Nil-  11 kV Junga Feeder  Stone crusher ,Ashwini Khad,But pumpHouse,LWSS Mehli Pujarli ,Flag House & uptp to 4-pole Junga 10:00 05:00
   238  03-06-2022  03-06-2022  Shimla -Nil-  MES Jutogh Feeder  Halti, Manjhyari, Shadyana, Patina, Shildu & surrounding areas 10:00 05:00
   239  03-06-2022  03-06-2022  Shimla -Nil-  Sehal Feeder  BSNL Exchange, Batlana, Sehal & surrounding areas; 10:00 05:00
   240  03-06-2022  03-06-2022  Theog -Nil-  22 kV Mahori- Guthan- SharmlaHt Line  Mahori, Guthan, Kayaru, Tikkar, Sharmla, Kaleend,Darjolidhar etc. 10:00 05:00
   241  03-06-2022  03-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Malyana-Navbhar  Lakhwada Cottage, Ali Manzil, Bhasin Building, New Housing Board Colony and Surrounding area of Lower Sanjauli and some area of Division No-1 (3 Nos DTR) 10:00 05:00
   242  03-06-2022  03-06-2022  Shimla Nil  11 kV Khallini-Baragaon (1 MVA, 11/0.4 kV Sec-3 DTR)  Sec-3 New Shimla 10:00 05:00
   243  03-06-2022  03-06-2022  Shimla -Nil-  22 kV Durgapur Feeder  Baldiyan, Baggijubber, Nayagaon, Saiser, Shenal, Jablanda, Durgapur, Kogi, Tikker, Parani, Sonthal, Kot, Seonseri & Jubber & surrounding area 10:00 05:00
   244  03-06-2022  03-06-2022  Shimla -Nil-  L.T. Spur Feeder Kasumpti, Ganoti and 250 KVA S/Stn. Ghatru  Kasumpti Bazar, Rashtriya Vidya Kendra, Doctor colony Tenzin, City auto Zone, Dasi Niwas, Bhagirathi Niwas, Goel Flats,Ghatru, and its surrounding areas. 10:00 05:00
   245  03-06-2022  04-06-2022  Bilaspur 220/132/33 KV EHV S/Stn.Kangoo,2x3.15 MVA 33/11 KV S/Stn.  33 KV Circuit No.1 Kangoo to Slapper Line   Whole area under ESD Slapper 10:00 05:00
   246  02-06-2022  02-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Totu-Chakker  Kamna Devi, Upper Chakkar , Forest Colony & BJP Office 10:00 05:00
   247  02-06-2022  02-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Totu-Summer Hill-Doordarshan  Hotel Shimla Heaven, Kamna Hills & Doordarshan 10:00 05:00
   248  02-06-2022  02-06-2022  Shimla -Nil-  11 KV Malyana-Flowerdale  Himuda Colony, New flowerdale, Flowerdale, Sadhna Ghati, Majitha House, Governor Guest House, Moon International and surrounding areas. 10:00 05:00
   249  02-06-2022  02-06-2022  Shimla -Nil-  33/11KV S/stn. Maliana (2x10MVA  Maliana, Surala, Shanan, Cemetery Kasumpti, Strawberry, Navbahar, Cemetery, Flowerdale, New Flowerdale and Jagroti Pump will be affected. 10:00 05:00
   250  01-06-2022  01-06-2022  Shimla -Nil-  Tigaksha Feeder  Agwahi, Thari, Salana, Powad, Laga, Hanuman Mandir & surrounding areas 10:00 05:00
   251  01-06-2022  01-06-2022  Sundernagar 33/22/11 KV S/Stn.Sundernagar  11 KV Balh Feeder  Dhanotu,Chowk,Lower Mahadev,Chatter,Ghori,Jaral,Jughan,Naulakha & Sai area 10:00 05:01
   252  31-05-2022  31-05-2022  Bilaspur 132/33/11 KV Sub Station Ratti  11 KV Nerchowk Feeder  Bhangrotu,Chougan,Chak ka Gohar,Nouru,Dhangu,Nerchowk,Dadour,Rakkar,Sayohali,and Bora 10:00 05:00
   253  30-05-2022  04-06-2022  Bilaspur -Nil-  33 KV HT Line Sundernagar-Pangna Feeder  Complete area under ED Karsog except ESD Seri and Chattri 09:00 05:00
   254  30-05-2022  30-05-2022  Sundernagar 33/22 KV Sub-Station Sundernagar  22 kV Challkhi Feeder  Knaid,Bhour ,Dadaour,Nakki,Dinak,Dugrayin,Dhaban,Halel 10:00 05:00
   255  29-05-2022  29-05-2022  Shimla -Nil-  33/11KV S/stn. Bharari (2x10MVA)  Idgah, Telegraph, Belvendere, Dummi- Poabo, Bharari, Ellysium, Walker, Barmu, H.P.S.E.B.Colony and Ragyan 10:00 05:00
   256  29-05-2022  29-05-2022  Kullu 2x3.15 MVA Banjar S/Stn,  11 KV Banjar Feeder,11KV Banjar-Balichowki Feeders,11 KV Gushiani Feeder,  Banjar,Jibhi,Ghiyagi,Sohja,Bahu,Mohni,Gadagusheni,Thata,Pedcha,Bathad,Nuhanda,Manglore,Paldi,Sudhrani,Balichowki 10:00 05:00
   257  29-05-2022  29-05-2022  Bilaspur 33/11 KV Sub-Station Naswal  11 KV Naswal Ghumarwin-I Feeder,11 KV Naswal Ghumarwin-II Feeder,11 KV Naswal Berthin Feeder,11 KV Naswal Gahar Padhyan Feeder,11 KV Naswal Dangar Feeder,11KV Naswal Kuthera Feeder,11 KV Naswal Ghumarwin on AB Cable  Ghumarwin,Dadhol,Dangar,Berthin,Kapahra,Badhghat,Gahar Padhyan and Kuthera 10:00 05:00
   258  29-05-2022  29-05-2022  Bilaspur 33/11 KV Sub-Station Jabli  33 KV HT Line Jabli to Namhol & AIIMS Kothipura(Feeding from Ganuwal)  AIIMS Kothipura ,All area under ESD Namhol i.e 11 KV Namho,Chakkoh,Jukhala & Bramphukhar Feeders 10:00 05:00
   259  28-05-2022  28-05-2022  Theog -Nil-  22 kV Sarog -Dharampur HT Line  Dharampur, Kyartoo, Anu, Majharana, GadahKufri etc. 10:00 05:00
   260  28-05-2022  28-05-2022  Shimla -Nil-  33/11KV, Sub station Idgah  Ram Nagar, Ripen Hospial & its surrounding area may be affected. 10:00 05:00
   261  27-05-2022  27-05-2022  Theog -Nil-  22 kV Kotighat- Dharkandroo HT line  GharachNalla, Kalaie,Mondi, Niwri, keokali, DharKandroo, Jagchowki, Sholthi etc. 10:00 05:00
   262  27-05-2022  27-07-2022  Shimla -Nil-  33/11KV, Sub station Summer-Hill  Boy Hostel, A.I.R, Teacher House, Gadoug, Kennedy House and Kumar House & its surrounding area may be partially affected. 10:00 05:00
   263  26-05-2022  26-05-2022  Theog -Nil-  22 kV Shilaroo- kandyali HT line  Shilaroo, Chunjar, Shagoti, Manan, Bhatlot, Bheel, Rawag, Palvi, Regtu, SahiMachhura etc. 10:00 05:00
   264  26-05-2022  26-05-2022  Shimla -Nil-  11 KV Khalini-Kanlog  DDU-Rippon Kanlog, Lower Kanlog, CPRI, Panchayat Bhawan, Krishana Nagar, Subzi Mandi. Kanlog and Surrounding area. 10:00 05:00
   265  26-05-2022  26-05-2022  Shimla -Nil-  11 KV Bharari-Idgah overhead  Idgah Colony, Lakkar Bazaar area, Girls Sr. Sec. School L/Bazaar, Vell Villa, P&T colony, 5 ghar ki line, Ruldu Bhatta, Snow View, Errian Villa, Court Hill, North Bank. Morning View, Lower Kaithu, Annadale, Gawahi, Upper Kaithu, Dingle Estate, Police Line Kaithu, Chungi Khana, Annadale Chowk, Thakur Bagh, PK Apartments,Kashot Comoley Bank., and surrounding areas. Lower Bazaar, Mall Road, North View, P & T Colony, Grand Hotel 10:00 05:00
   266  25-05-2022  25-05-2022  Shimla -Nil-  11kVA HB Shoghi Feeder  Gharesh & area feed from Taradevi. 10:00 05:00
   267  25-05-2022  25-05-2022  Theog -Nil-   22 kV Theog- Matiana HT Line  Sandhu, Runkali, Tatal, Basamahog, HalaiMajholi, Lafughati, Matiana, Banadaghati, Sunarghati etc. 10:00 05:00
   268  25-05-2022  25-05-2022  Shimla -Nil-  11 KV Bharari-Belvedere  Hanuman Temple Jakhu, Titla Hotel, Violet Hill, Pump House, D R Complex and surrounding area of Lakkar Bazaar 10:00 05:00
   269  24-05-2022  24-05-2022  Shimla -Nil-  Banuti to Hiranagar Hiranagar Dhanda Feeder  Jablog, Fatechi, Hiranagar, Banuti Pump & surrounding Areas 10:00 05:00
   270  24-05-2022  24-05-2022  Shimla -Nil-  Anandpur to Taradevi Mandir (HT Line)  Taradevi Mandir & surrounding areas 10:00 05:08
   271  24-05-2022  24-05-2022  Shimla -Nil-  11 KVA Taradevi Feeder  Ananadpur, To Charow & surrounding Areas 10:00 05:00
   272  23-05-2022  23-05-2022  Shimla -Nil-  Shamlaghat to Fagera Rehal Bychari Feeder  Ladvi, Galot, Panesh, Fagera, Kutasani, Fagla & surrounding areas 10:00 05:00
   273  23-05-2022  23-05-2022  Shimla -Nil-  Taradevi old Shoghi Feeder Spur Feeder  Duggal Cottage, Shilgaon, Anandpur, Taradevi Mandir, Charrow, Chakhara & surrounding areas. 10:00 05:00
   274  23-05-2022  23-05-2022  Shimla -Nil-  Taradevi old Shoghi Feeder Spur Feeder  Duggal Cottage, Shilgaon, Anandpur, Taradevi Mandir, Charrow, Chakhara & surrounding areas. 10:00 05:00
   275  23-05-2022  23-05-2022  Shimla -Nil-  HT Pole Shoghi to Ananadpur  Mohri, Taprala, Goro, Katti Patti & surrounding areas 10:00 05:00
   276  23-05-2022  23-05-2022  Shimla -Nil-  11KV Chilling Plant Feeder  New Totu, Board Colony, Banquet Hall, Milk Plant, Senior Secondary School Totu & Surrounding Areas 10:00 05:00
   277  21-05-2022  21-05-2022  Shimla -Nil-  Phayal to Kotla, Jajhar Khad Spur (H.T line)  Tarari Khad, Kotla, Lagroo, Jajhar Khad & surrounding 10:00 05:00
   278  21-05-2022  21-05-2022  Shimla -Nil-  Shoghi to Taradevi Spur Feeder  Telephone Exchange, Ashiana, Panog, Ganperi & surrounding Areas 10:00 05:00
   279  21-05-2022  21-05-2022  Shimla -Nil-  11kV Banuti Feeder   Yaadgar, Lower Totu, Green Velley 10:00 05:00
   280  20-05-2022  20-05-2022  Shimla -Nil-  Panti to Dharkuffar Dudhalti Feeder(Spur feeder)  Dharkuffar, Roudi & surrounding areas 10:00 05:00
   281  20-05-2022  20-05-2022  Shimla -Nil-  11kV Taradevi to ITBP feeder (Spur Feeder)  ITBP, Shagheen, Phayal, Jajhar Khad, Tarari Khad, Lagroo, Kotla & Surrounding Areas 10:00 05:00
   282  20-05-2022  20-05-2022  Shimla -Nil-  Shoghi to Taradevi Spur Feeder  Telephone Exchange, Ashiana, Panog, Ganperi , Shoghi Bazar& surrounding Areas 10:00 05:00
   283  19-05-2022  19-05-2022  Shimla -Nil-  Banuti to Shamlaghat Rehal Bychari Feeder  Hiranagar, Kanda, Central Jail, Fagera, Kutasani, Fagla, Manjhalagaon & surrounding Areas. 10:00 05:00
   284  19-05-2022  19-05-2022  Shimla -Nil-  11kV Totu Taradevi Feeder  Tawi mode, Chakkar Dhar, ADR Court, Top Gear, Goyal motor , Hotel Tara Regaency etc. 10:00 05:00